Timebankprojektet i Århus

Dansk Center for Byøkologi afholdte i samarbejde med Urbanprogrammet d. 2. september 2004 konferencen Tid er penge” om sociale udvekslingssystemer og timebanker.

Trivselshuset i Bispehaven bliver sansynligvis hjemsted for den kommende timebanken i Urbanområdet

Som opfølgning på konferencen blev det vedtaget at arbejde for igangsættelsen af en timebank i Urbanområdet i Hasle, Gellerup, Herredsvang i Vest-byen i Århus.

Projektet skal være toårigt forsøgsprojekt som kan danne basis for igangsættelse af timebankprojekter andre steder i Danmark.

Projektet udformes og afvikles i tæt kontakt med lokale myndigheder,interesseroganisationer og repræsentatner for lokale beboere i Urbanområdet.

Boligselskabet Præstehaven i Århus er projektholder og juridisk ansvarlig for projektet.

Status for projektet – 2011

I april 2005 bevilligede Århus Kommune, Magistratens 3. Afdeling 75.000 kr. fra §115 midlerne til timebankprojektet i Urbanområdet. Pengene er givet til en forberedelsesfase på ca. 3-4 måneder. Forberedelsesfasen inkluderer arbejde med: 1. afdækning af hvilke behov og ydelser i lokalområdet 2. afdækning og løsning af barriere hovedsagelig skattemæssige, 3. afdækning af behov for materiale – samt søgning af finansiering for projektet 4. organisering af og gennemførelse af studietur til Timebanks i UK.

I maj 2005 bevilligede Urbanprogrammet ligeledes 75.000 til timebankprojektets forberedelsesfase. Det betyder bl.a., at der er ressourcer til at forberede og producere en mere detaljeret projektbeskrivelse, således at det længerevarende timebankprojekt, der vil har en varighed på 18 måneder, kan sættes i værk umiddelbart efter forberedelsesfasen.

I juni 2005 bevilligede Århus Kommune Magistratens 1. afdeling 50.000 kr. ligeledes til projektets forberedelsesfase. Det har bl.a. betydet, at der er penge til informationsmaterialer, kontorhold og udvikling af et databaseprogram til administration af timebanken.

d. 1. juli 2005 meddelte Integrationsministeriet at ministeriet er indstillet på at yde en støtte på 600.000 kr. til projektet. Integrationsministeriets tilsagn betyder at realiseringen af det længerevarende timebankprojekt, kom dermed et stort skridt nærmere. Dog skulle de skattemæssige barriere for timebankprojektet afklares før det længerevarende timebankprojekt kunne starte ca. 1. november 2005.

For at få en afklaring på skattespørgsmålet søgte timebankprojektet i Urbanområdet Ligningsrådet, om en bindende forhåndsbesked på spørgsmålet: – Kan den udveksling der foregår i timebanksystemet betragtes som vennetjenester og dermed være skattefri for deltageren:

Ligningsrådet skulle oprindeligt have sit svar parat d. 16. august 2005, men Rådet meddelte i august måned timebankprojektet, at man ønskede at udskyde afgørelsen om skattefrihed for timebankprojektet til Rådets møde d. 11. oktober 2005 fordi Rådet ønskede yderligere overvejelser, med hensyn til konsekvenserne, før man tog en endelig afgørelse.

Den 11. oktober besluttede ligningsrådet at svare “NEJ” til timebankprojektets spørgsmål.

Læs mere om Ligningsrådets afgørelse: Klik her

Det betyder, at deltagere i timebankprojektprojekter i Danmark i øjeblikket skal betale skat af de ydelser de modtager gennem timebanken.

Det kom også til at betyde at betyder, at projektets opstart måtte udskydes til der er blev fundet en endelig afklaring på skatteproblematikken.

Sagen fik dog meget stor opmærksomhed i medierne og det medførte, at der er kom støtteerklæringer fra både lokale og nationale politikere til timebankprojektet i Århus.

Borgmester Louise Gade sagde i TV, at hun håbede at der kunne findes en løsning på skatteproblematikken, så projektet kunne realiseres.
Timebank Projektet blev også inviteret til møde med Århus Kommune i november 2005, hvor man drøftede, hvordan Århus Kommune kunne være med være med til at bære projektet videre evt. ved at det bliver en del af ghettoindsatsen.

Dermed blev spørgsmålet om timebanksystemers skattefritagelse for alvor taget op politisk.

Opfordret af flere lokale folketingsmedlemmer, som har menet, at Ligningsrådets afgørelse var forkert, har styregruppen for timebankprojektet d. 22. december 2005 besluttet, at undersøge mulighederne for at anke Ligningsrådets afgørelse fra. d. 11. oktober til Landskatteretten. Timebankprojektet har 23.1. 2006 indbetalt gebyret til Landsskatteretten og efterfølgende indsendt begrundelse for anken. Dermed er sagen i begyndelsen af marts 2006 officielt anket til Landsskatteretten.

D. 1 marts 2006 sluttede det af Årus Kommune og Urbanprogrammet støttede forprojekt. Forprojektet skulle som tidligere nævnt skabe rammerne for at starte det længerevarende timebankprojekt i Urbanområdet.

Se afrapporteringssmaterialet for forprojektet – klik her

Læs projektbeskrivelsen fra 2005: klik her

For yderligere information kontakt:
Per Bach
Tlf. 86 23 02 62 eller 40 11 86 40
E-mail. per@timebank.dk

 

Comments are closed.